calculator icon

מחשבון תמהיל מסלולי משכנתא

מחשבון זה מאפשר לך לקבל תמונה כוללת על מבנה ההלוואות שבחרת. ניתן לחשב רכיבים שונים - החזר חודשי, תקופת ההחזר בשנים, סכום ההלוואה ואחוז הריבית. תחילה עליך לבחור את הרכיב שברצונך לחשב (מתוך פרמטר לחישוב), ולאחר מכן להזין את שלושת הרכיבים הנותרים.

שם המסלול פרמטר לחישוב סכום הלוואה החזר חודשי תקופה (בשנים) % ריבית

המידע שמופיע במחשבון, נכונותו, מידת עדכונו, וכל הקשור בו, הינו באחריותה הבלעדית של "חברת קו מנחה" ומוצג באופן שבו התקבל מ"חברת קו מנחה".
הבנק איננו אחראי בשום צורה ואופן לנכונות המידע ותוצאות השימוש בו לרבות עצם האפשרות לעשות בו שימוש.
קבוצת "קו מנחה" עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד.